Van de bestuurstafel

Agenda Algemene Voorjaars Ledenvergadering s.v. A.W.C.


Datum: 06-06-2018
Plaats:     Clubhuis s.v. AWC 
Aanvang: 19.30 uur Reserve (2e vergadering): 20.00 uur  


1. Opening en verwelkoming door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken/alg. mededelingen
4. Strategisch plan /meerjarenbegroting 
5. Vaststellen begroting 2018-2019
6. Vaststellen contributie 2018-2019
7. Rondvraag
8. Sluiting


Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.
Aanvang 20.00 uur.

Wijchen, 29 mei 2018

Bestuur s.v. A.W.C.

 

07-01-2018

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Erick Loermans

Beste mensen,

Allereerst wens ik jullie allemaal, namens het bestuur van de mooiste voetbalvereniging van Wijchen , AWC. Een geweldig mooi, sportief en vooral gezond 2018 toe. 

De samenleving veranderd, AWC veranderd. Moet veranderen zelfs. 

Als we kijken naar onze samenleving, dan lijkt de ontevredenheid van de burger de centrale thematiek te zijn. Ontevredenheid over de wijze waarop onze samenleving ontwikkelt, onvoorspelbaar wordt, steeds duurder, politiek onzekerder. De vaste waardes en zekerheden verdwijnen lijken te verdwijnen. Het neen van de Amerikanen tegen de gevestigde orde en het establishment, met hun keuze voor Trump die in januari 2017 president werd van het machtigste land ter wereld. Is daarvan volgens mij een exponent. Het typeert een samenleving in verandering en in verwarring. Een samenleving met veel ongewisheid en weinig zekerheid.  
Of zoals professor Jan Rotmans het zeg in zijn boek ” Nederland Kantelt”. We leven niet in de tijdperk van verandering, maar veranderen naar een ander tijdperk. We transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de verhoudingen zoals we die kennen radicaal worden omgegooid. Maatschappelijke structuren bereiken hun houdbaarheidsdata. 

Als we kijken naar AWC dan proberen we als bestuur te anticiperen op deze maatschappelijke veranderingen.  Het best is dit zichtbaar geworden in 2017 door het nieuwe beleid “Iedereen draagt een steentje bij. De kern van dit beleid is: als we allemaal, maar dan ook echt allemaal een steentje bijdragen. Dan heeft de vereniging AWC, let op het woord verenigen, toekomst. En u weet het, dan bedoelen we niet, iets meer contributie, maar echt zelf iets doen! 
Het is te vroeg om te beoordelen of deze actie is geslaagd. Zullen we zeggen dat de eerste tekenen bemoedigend zijn. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben gezegd “het heeft minstens drie jaar de tijd nodig om te kunnen zeggen of het geslaagd is. Het bestuur is positief en heeft er vertrouwen in. Hopelijk heeft u dat vertrouwen ook! 

Samen een, samen beter!


 
23-11-2017

Aanpak meerjarig beleidsplan AWC 


Keuze is gemaakt om nu niet op heel korte termijn een strategisch plan te maken maar ‘in te haken’ op een logischer bedrijfsmatige planning waarbij de strategische planning gedaan wordt in de periode Maart- Juni en die gevolgd wordt door een jaarplanning/begroting die afgerond moet zijn in Oktober 2018.
Dit stelt ons ook in staat een grondige aanpak te realiseren waarbij we ook hulp willen inroepen van leden/hulp buiten het bestuur. Waarbij we tot 1/1/2018 een basis willen leggen en een inventarisatie van bestaande plannen gaan doen. Waarna we vanaf 1/1/2018 gaan werken aan een nieuw strategisch plan voor 2018-2020.
 
Inhoud:
Missie en Visie: Is beschikbaar in het voetbalplan3.0.
SWOT: Startpunt Han studie. Hulp Kyle Titse. Fred deelt laatste versie HAN studie.  
Actie: Guus/Fred target voor Kerst
Maatschappelijke verantwoording : Welke doelgroepen willen we focussen naast voetbal bieden aan de leden. Denk aan jeugdhonk/business ruimte verhuren etc. Focus op realisatie i.p.v. plannen.
Vluchtelingenhulp
Gemeente/arbeidsmarkt
Onderwijs
Bestuurlijke samenwerking Wijchen: Werd gedaan door Frans. Moet in kaart gebracht worden.           Actie: Erick  1/1/2018
Bestuurlijke samenwerking KNVB: Werd gedaan door Frans. Moet in kaart gebracht worden.          Actie: Erick 1/1/2018
Bestuurlijke samenwerking de Wychert: Werd gedaan door Frans. Moet in kaart gebracht worden.          Actie: Erick 1/1/2018
Voetbalplan : 3.0 beschikbaar. 2020 update noodzakelijk
Accommodatie: Meerjaren onderhoudsplan, duurzaamheid, multifunctioneel, velden, kleedkamers, clubhuis. Onderhoud: check relaties/mogelijkheden binnen BC/sponsoren. 
Velden: stichting groene (kunst)grasvelden
Capaciteit gras/kunstgras op basis van demografische data. Contactpersoon Pascal Jansen van de gemeente. Actie: Mickey 1/1/2018 om met Pascal contact op te nemen. Ook betreffende overige toekomstige/ontwikkelingen in de gemeente Wijchen.
Gesprek aangaan met Koos en SGG. Aktie: Erick  1/1/2018
Communicatie: Er is noodzaak voor een nieuw/update van het communicatieplan. Mariel Renskens heeft zich gemeld om mee te willen werken aan een nieuw communicatie. Harrie zal oude communicatieplan rondsturen. 
Er is behoefte duidelijkheid te scheppen in de benamingen en taken en verantwoordelijkheden van de bestuursfuncties communicatie en commerciële zaken. Mickey stuurt huidige organigram dat als startpunt dient voor eerstvolgende AB om hier een standpunt in te nemen.
Sponsoring: Werkgroep heeft kandidaat voorzitter en commissieleden die per Januari/Februari 2018 gaan starten. Deze groep zal dan ook starten met het maken van een plan.
Vrijwilligers: Voortborduren op “Iedereen draagt een steentje bij”. Begeleidende brief moet uit bij contributie. Taken staan op de site. De KNVB app is teruggetrokken. Commissies worden opnieuw gevraagd taken te melden. 
Beleid moet niet alleen reactief zijn maar ook meer sturend.
Financieel: Waarborgen van de continuïteit van de vereniging, max. gebruik maken subsidiemogelijkheden, investeringsruimte in liquiditeitspositie. Erick en Mickey zullen Alfred benaderen om mee te helpen denken om de liquiditeitspositie te verbeteren