Contributie

07-09-2018

Info contributie-betaling seizoen 2018-2019


Voor 15 september wordt de eerste automatische incasso gedaan van de contributie voor het seizoen 2018-2019.
Alle facturen, zowel automatische incasso als de niet automatische incasso worden in week 37 verzonden.
Conform de besluiten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van 6 juni 2018 wordt de leeftijdgebonden contributie met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie verhoogd.

De bedragen zijn als volgt: 

Categorie: Bedrag
Mini  77,89
Pupil 129,78
Junior 145,30
Senior 181,68
Recr. zat. 67,51
Zaalvoetbal 166,06
Donateur 57,13
Donateur 65+       36,38Het vrijwilligersbeleid “Iedereen draagt een steentje bij” wordt ook dit seizoen gehandhaafd. In de uitvoering betekent dit voor niet-kaderleden dat ieder senior-, A-jeugdlid en een ouder van de overige jeugdleden een vrijwilligerstaak per seizoen voor A.W.C.  doet.
Bij meerdere jeugdleden per gezin geldt dit voor maximaal 1 jeugdlid. In de contributie voor seizoen 2018-2019 is hiervoor een borgstorting van 22% over de leeftijdscontributie berekend. Na uitvoering van de vrijwilligerstaak wordt 20% terugbetaald. 
Naast de reguliere contributie betaalt een lid van een grote vereniging met buitensportactiviteiten (en daar is SV A.W.C. er één van) een bedrag van € 18,25 per jaar als gevolg van de gemeentelijke invoering van het Renovatieplan Buitensport Accommodaties (RSA). De verenigingen zijn gehouden om dit bedrag samen met de contributie te innen.
Aanvullend worden de volgende eenmalige kosten in rekening gebracht (indien van toepassing):
Selectie (F, E, D, C, B, A en Senioren): € 10,-
Nieuw lid:                 € 10,-
Overschrijving:         € 15,-

Wij verzoeken iedereen om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw betaalrekening staat. Heeft u vragen over de contributiebetaling, dan kunt u een mail sturen naar: penningmeester@awcwijchen.nl

 

Informatie over de contributie en RSA.

Contributie en RSA.

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering is onder andere gesproken over de contributie voor het komend seizoen. Er is met de leden tijdens die vergadering afgesproken dat er een geringe verhoging van de contributie mag plaatsvinden, die ook nog eens gespreid kan worden betaald. Ook is er gesproken over de gemeentelijke invoering van de RSA en dan zal ongetwijfeld de vraag opkomen: „wat is dat?.

RSA staat voor Renovatieplan Buitensportsport Accomodaties, enige tijd geleden door de gemeente Wijchen tijdens een raadsbesluit vastgesteld. In het kort komt het er op neer dat de aangesloten leden van een sportvereniging met buitensportfacilitieten een bijdrage betalen aan de RSA zodat het onderhoud en eventuele vernieuwing van de accomodaties (onder andere de velden) van deze verenigingen daaruit betaald kan worden. Kleine verenigingen betalen minder en grote verenigingen betalen meer, omdat zij dikwijls ook de beschikking hebben over een sportkantine. Twee jaar geleden hebben wij de leden al hierover geïnformeerd, maar het leek ons goed om dit nogmaals onder de aandacht te brengen. 

Per jaar betaalt een lid van een grote vereniging met buitensport activiteiten (en daar is AWC er een van)  een bedrag van €18,25 buiten de reguliere contributie. De verenigingen zijn gehouden om dat bedrag samen met de contributie te innen. Schrik niet als U in de maand september de brief van onze penningmeester in de bus krijgt waar dat bedrag naast de contributie is opgenomen.